Giới thiệu / Đơn vị trực thuộc sở

1. Chi cục Bảo vệ môi trường:

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, TP.BMT

Được thành lập theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk, là đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy được quy định tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

* Nhiệm vụ quyền hạn:

- Chủ trì hoặc tham gia các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

- Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thả nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

- Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;

- Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh, điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thái và phục hồi môi trường;

- Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

- Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thành phố và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

* Cơ cấu tổ chức: gồm có Chi cục trưởng, không quá 02 Phó Chi cục trưởng và 03 phòng: Phòng Tổng hợp - Hành chính, Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Phòng Kiểm soát ô nhiễm.

 

2. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường:

Trụ sở làm việc: số 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2860/QĐ - UBND ngày 13/10/2017 về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 642/QĐ - STNMT ngày 09/11/ 2017của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk lắk, với nội dung cụ thể:

* Chức năng:

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có chức năng thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường; cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện quan trắc, phân tích các thành phần môi trường theo nhiệm vụ được giao; theo dõi diễn biến tài nguyên và môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh; Quan trắc theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và phối hợp với các cơ quan khác trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường; Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh, kim loại nặng, hoá chất bảo vệ thực vật… trong các loại mẫu môi trường; quan trắc và phân tích các thành phần môi trường để phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường; lấy mẫu, phân tích để xác định chất thải nguy hại;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích hiện trạng môi trường hàng năm, đề xuất kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

- Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật, gồm: Lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm; báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư; dịch vụ quan trắc môi trường; lập báo cáo quan trắc môi trường sau thẩm định; lập và triển khai các đề án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đề án khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước; đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản; lập các hồ sơ môi trường lao động và các hồ sơ khác có liên quan;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai các công nghệ tiên tiến vào việc đo đạc đánh giá chất lượng các thành phần môi trường; xây dựng, chuyển giao và lắp đặt công nghệ xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dịch vụ bảo vệ môi trường để đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật;

- Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ môi trường; truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng;

- Xây dựng, lắp đặt và quản lý, vận hành Trạm quan trắc tài nguyên và môi trường được giao. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện một số dự án về môi trường bao gồm: quy hoạch môi trường gắn với phát triển kinh tế xã hội ở từng giai đoạn đảm bảo phát triển bền vững; thực hiện điều tra cơ bản đánh giá chất lượng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đa dạng sinh học và các dự án khác;

- Quản lý biên chế; công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở, của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định; xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu về ô nhiễm môi trường làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phòng ngừa và bảo vệ môi trường của tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định của pháp luật.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

- Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm: gồm 03 phòng

+ Phòng Hành chính - Kế hoạch;

+ Phòng Quan trắc môi trường;

+ Phòng Phân tích môi trường.

 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai: 

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, TP.BMT

Được thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk, với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, Cơ cấu tổ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT - BNV - BTC, ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, cụ thể như sau.

- Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) trên địa bàn cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp tỉnh; cấp hồ sơ địa chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính và phát triển hệ thống thông tin đất đai; rà soát việc nhập dữ liệu thuộc tính địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khi có biến động về sử dụng đất và về sở hữu tài sản gắn liền với đất; gửi thông báo chỉnh lý biến động đối với những trường hợp biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính;

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký biến động, chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp đối với các trường hợp biến động đất đai nhưng chưa đăng ký biến động;

- Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;

- Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đang quản lý, hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

*Cơ cấu tổ chức:  Văn phòng hiện có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 4 bộ phận gồm: Bộ phận hành chính tổng hợp; Bộ phận Đăng ký quyền sử dụng đất và giao dịch bảo đảm; Bộ phận đo đạc bản đồ; Bộ phận thông tin, lưu trữ.

 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường:

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, TP.BMT

Được thành lập theo Quyết định số 931/ QĐ-UB ngày 16/8/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ Địa chính trực thuộc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường); Ngày 27/11/2003, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3798/QĐ - UB  về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ Địa chính thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường; ngày 12/5/2009, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND, về việc đổi tên Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ Thông tin; ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 2861/QĐ - UBND về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 643/QĐ - STNMT ngày 09/11/ 2017của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk lắk, với nội dung cụ thể:

* Chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động về thu thập, cập nhật, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của Pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở, gồm: 

Xây dựng Quy chế thu thập, cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của cấp tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, cập nhật, tích hợp, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương;

Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật;

Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

Tổ chức kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.

- Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

- Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

- Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện dịch vụ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Quản lý biên chế; công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở, của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả hoạt động của Trung tâm. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định của pháp luật.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm: gồm 03 phòng

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Dữ liệu và Lưu trữ;

+ Phòng Phát triển công nghệ.


5. Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Địa chỉ: Số 36 Y Jut, TP.BMT

Trung tâm Phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk, là đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh và 15 Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy được quy định cụ thể như sau:

* Chức năng: Thực hiện tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lập kế hoạch để tổ chức thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố, để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh giao;

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND tỉnh giao;

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất đưuọc giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư ván xác định giá đất, trừ các trường hợp  Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định của pháp luật.

* Cơ cấu, tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 15 Chi nhánh trực thuộc


6. Trung tâm Kỹ thuật Địa chính:

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, TP.BMT

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính được thành lập theo Quyết định số 1078/QĐ-UB ngày 11/9/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Với chức năng, nhiệm vụ: Khảo sát đo đạc, lập bản đồ địa chính; quy hoạch sử dụng đất đai; lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, đăng ký thống kê đất đai, lập hồ sơ địa chính và các dịch vụ địa chính khác; thiết kế khai hoang xây dựng đồng ruộng. Cơ cấu tổ chức: gồm Giám đốc,  01 Phó giám đốc; 02 phòng (Phòng  hành chính - kế toán, phòng Kiểm định chất lượng đo đạc và bản đồ) và 4 đội sản xuất.

.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
586929
Đang trực tuyến:
13
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk