QĐ v/v hủy giá trị pháp lý GCNQSDĐ số BQ 844106 và số BQ844107 do UBND huyện Lắk cấp ngày 22/5/2015 cho hộ bà H Vân Niê và ông Trịnh Xuân Điệp, được Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lắk ký chỉnh lý ngày 12/11/2019 cho bà H Vân Niê

Cập nhật lúc: 27/07/2021 107