QĐ v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 655207 do Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 05/10/2018, cho hộ ông Lê Công Chánh

Cập nhật lúc: 19/07/2021 10