V/v các GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 20/5/2020 cấp cho Liên doanh bất động sản HD - HD Việt Nam - Tân Thành Đô chưa đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất

Cập nhật lúc: 22/05/2020 296