Phát động phong trào thi đua "Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài nguyên Môi trường và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường"

Cập nhật lúc: 20/05/2014 310