QĐ v/v giấy CNQSDĐ, QSHNO và TS khác gắn liền với đất số BB 203688 ký ngày 07/01/2016 cho ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Đặng Thị Hồng, được Chi nhánh VPDKĐĐ huyện Buôn Đôn nhận trang 3 GCN cho ông Trương Văn Hiến và bà Phạm Thị Phương ngày 04/04/2017

Cập nhật lúc: 02/11/2021 233