QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 540848 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho hộ bà H Priêp Byă ngày 29/06/2017

Cập nhật lúc: 09/06/2022 27