Quyết định về việc giao cơ quan thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 02/04/2024 72