Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ea kar cấp theo Quyết định số 336/QĐ-UB có số vào sổ 00277 và 00278 ký ngày 29/11/1999 cho hộ ông Y Tŏ Niê

Cập nhật lúc: 02/11/2021 282