Quyết định về việc hủy Trang bổ sung số 01 của GCN QSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ số DĐ 828508 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 07/01/2022 cho ông Hồ Đăng Nam và bà Nguyễn Thị Chất.

Cập nhật lúc: 02/04/2024 16