Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Đề án 06) tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Krông Năng

Cập nhật lúc: 27/06/2024 112