Tham gia ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025)

Cập nhật lúc: 21/07/2021 1381