Tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 25/07/2017 1631