V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư

Cập nhật lúc: 04/04/2019 333