Việt Nam cần xử lý 12,8 triệu tấn chất thải rắn 1 năm

Cập nhật lúc: 25/10/2013 394