V/v Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Krông Pắc

Cập nhật lúc: 12/10/2021 786