V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quy mô 1400 giường" (điều chỉnh) của Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và Công nghiệp

Cập nhật lúc: 29/04/2022 69